Ако хората са най-ценният Ви капитал, ние сме Вашият партньор.

За Д&Д груп

Консултантският екип на Д&Д груп е специализиран в подпомагане на мениджмънта и индивидуалното развитие чрез интегриране на добрата психологична практика в стратегическата за проспериращите компании дейност по набиране, подбор, мотивиране, развитие и управление на хората в организацията. Целта е да се формира подходяща корпоративна култура, чрез разработване и прилагане на програми, които рефлектират и поддържат основните ценности на организацията, осигурявайки ефективен мениджмънт и добри бизнес резултати.

Услугите, които предлагаме в областта на управлението и развитието на човешките ресурси са:

 • Анализ на професионалната дейност, стратегическо планиране на персонала и кариерно развитие
 • Подбор и оценка на персонала
 • Обучение
 • Консултиране
 • Коучинг

Екипът на Д&Д груп използва специфични съвременни техники за психологична работа. Адекватното им приложение спрямо Вашите изисквания е гаранция за обективност и прогностична валидност на резултатите.

Нашето предимство е, че разполагаме с квалифициран екип с богат практически опит в извършването на професионална психодиагностика, който познава особеностите и условията за професионална реализация в България.

Екипът на Д&Д груп прилага индивидуален подход и професионално отношение при гарантирани коректност и конфиденциалност.

Комплексното психологично обслужване има универсално приложение спрямо различни организации и йерархични нива. Постигнатите резултати в дългосрочен план надхвърлят многократно размера на вложените в такъв проект инвестиции.

Предимствата за клиента са в следните насоки:

 • Увеличаване ефективността на управленската дейност
 • Осигуряване висока производителност на подбраните кадри
 • Повишаване конкурентно способността на компанията
 • Реализиране на фирмените цели и стратегии
 • Минимизиране рисковете от назначаването на неподходящи за компанията служители
 • Подобряване на обществения имидж и престижа на компанията

При интерес от страна на клиента Д&Д груп e в състояние да изпълни конкретен проект , съответстващ на актуалните потребности на компанията и Вашите специфични изисквания.

>> към началото